ท้องถิ่น
    หน้า  [ ]  [ ]                             
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ.เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๑๐
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๑๑
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๒
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๓
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๔
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๖
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๙
๑๗
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๑๘
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย วันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๑๙
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย วิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๒๐
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๒๑
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕
๒๒
กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
๒๓
กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการสึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๔๖
๒๔
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒๕
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒๖
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒๗
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๒๘
กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖
๒๙
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
๓๐
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ
กรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓๑
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓๒
กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้น
จากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓๓
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖
๓๔
กฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓๕
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓๖
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะงาน ที่จะให้สำนักงาน้ขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานและส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๗
๓๗
กฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗
๓๘
กฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗
๓๙
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๗
๔๐
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๔๑
กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
๔๒
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแกนักเรียน นักศึกษา
และผู้ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๘
๔๓
กฏกระทรวงกำหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๙
๔๔
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
๔๕
กฏกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๙
๔๖
กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้อนุปริญญาสำหรับผู้ที่สอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๙
๔๗
กฏกระทรวงกำหนดชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การใก้ปริญญากิตติมศักดิ์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๙
๔๘
กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๙
๔๙
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙    
๕๐
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙