ท้องถิ่น
   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๙   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๘
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๑
พระราชกฤษฎีกา  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ฯ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๙ 
๑๑
คู่มือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๙
๑๒
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ กค.๐๔๐๙.๖/ ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๖
๑๓
การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ ๕๖๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๑๔
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๙๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖
๑๕
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๒๔๘๖ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๑๖
การประสานงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๒๒๗๗๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
๑๗
การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการสันนิบาติเทศบาลภาค ที่ มท.๐๘๐๘.๓/ ว ๙๗๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖
๑๘
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๒๘๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๖
๑๙
การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๒๐
การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗
๒๑
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๗
๒๒
การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๘
๒๓
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศ ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๔๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗
๒๔
การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการ ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๗๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘
๒๕
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๓๑๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๖
แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๔๗๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘
๒๗
การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร (หนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง)   ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว.๒๙๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๒๘
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการ ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง   ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙
๒๙
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด    ที่ กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๗๘  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
๓๐
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๙๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
๓๑
ซ้อมเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
จัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่ง
ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๑๕๔๙
๓๒
หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ
ที่ กค ๐๔๐๘.๖/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐