ท้องถิ่น
    
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือมีการทุจริตทางการเงิน
-
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงินของหน่วยการ บริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๓๑๓.๖ / ว ๒๕๗๓ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๐
การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ และลูกหนี้ค้างชำระ และการจำหน่ายหนี้สูญ ที่ มท ๐๓๑๓.๖ / ว ๐๒๐๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๑
การกำหนดแบบรายงานเงินคงเหลือประจำวันและแบบฎีกาการเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๓๑๓.๔ / ว ๒๘๘๘๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเงินขาดบัญชี หรือมีการทุจริตทางการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท ๐๓๑๓.๖ / ว ๒๖๒๐ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๒
การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๓๑๓.๖ / ว ๗๙๙ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔
การจัดเก็บ และดูแลเอกสารทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๓๑๓.๖ / ว ๓๑๕๓ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
การวางระบบการตรวจสอบการเงินและบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕ / ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม๒๕๔๕
ซักซ้อมแนวทางการรับเงินและการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๖
๑๐
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าของรัฐ
ทุจริต พ.ศ.2546
-
๑๑
การเบิกค่าใช้จ่ายในการรับรองชาวต่างประเทศ ที่ กค ๐๔๐๙.๗/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๘
๑๒
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ที่ มท ๐๘๐๓/๕๐๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
๑๓
การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๑๐๘๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
๑๔
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งยอดเป็นบัญชีสำรองรายรับ ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ ว ๒๓๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๑๕
การเพิ่มศูนย์ต้นทุนเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ที่ มท ๐๘๐๓ / ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙
๑๖
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ที่ี่ มท ๐๘๐๓ /๑๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙
๑๗
การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๗๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙
๑๘
การปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีภายหลังสิ้นปีงบประมาณ ที่ มท ๐๘๐๓/ว ๑๙๕๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๑๙
บทสรุปของการรวบรวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-