ท้องถิ่น
Untitled Document
            รวมหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติ
เนื่องจากไฟล์เอกสารส่วนมากเป็น PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรมให้ทำการติดตั้งโปรแกรมก่อน โหลดโปรแกรม คลิก
กฏหมายกระทรวงสาธารณสุข การเดินทาง - การอบรม
กฏกระทรวง การเงินการบัญชี
กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ ของนักพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน
กฏหมายกระทรวงพัฒนาสังคมฯ  การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
กฏหมายกระทรวงศึกษาธิการ การทำข้อตกลงกับต่างประเทศ
การตั้งงบประมาณ การเลือกตั้งท้องถิ่น
การเบิกจ่ายและรักษาเงิน การศึกษา
การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเบิกจ่าย
    การบริหารบ้านเมือง
    การแก้ไขปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.
    การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล
ข้อหารือ ขั้นตอนการบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้
ก.จังหวัด
  
คูณสมบัติรองนายกเทศมนตรี คู่มือบัตรประจำตัวประชาชน
คู่มือเลือกตั้ง คู่มือเกี่ยวกับการแจ้งเกิด

ค่าเช่าบ้าน / ที่พักอาศัย

คู่มือเกี่ยวกับการแจ้งตาย
ควบคุมภายใน คู่มือขายทอดตลาดของเก่า
ความรับผิดทางแพ่ง คู่มือการขอ Pin Code
ความรับผิดทางละเมิด คู่มือการหย่า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ คู่มือการจดทะเบียนสมรส
คำแนะนำ เพื่อบริการประชาชน คู่มือการแจ้งเพิ่มชื่อ
โครงสร้างอำนาจและหน้าที่ คู่มือการแจ้งย้ายที่อยู่
    คู่มือการบันทึกฐานะครอบครัว
    คู่มือการบันทึกฐานะภริยา
    คู่มือการเปลี่ยนชื่อ
    คู่มือการเปลี่ยนนามสกุล
    คู่มือการรับบุตรบุญธรรม
    คู่มือการรับรองบุตร
    คู่มือการเลิกรับบุตรบุญธรรม
    คำแนะนำประชาชนในการติดต่อสำนักงานที่ดิน
    คู่มือการแก้ไขรายการทะเบียน
    คู่มือการขอร่วมใช้นามสกุล
    คู่มือทะเบียนสัตว์พาหนะ
    คู่มือบ้านและทะเบียนบ้าน
    คู่มือพินัยกรรม
    คู่มือมูลนิธิ
    คู่มือรับรองบุคคล
    คู่มือศาลเจ้า
    คู่มือสมาคม
    คู่มือสุสานฌาปนสถาน
    คู่มืออิสลาม
    คู่มือทะเบียนอาวุธปืน
งานบริหารบุคคล    
จปฐ    
ทั่วไป    
แนวทาง (ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล    
 บัญชีเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ
แบบสัญญา แบบประเมิน  แบบตัวอย่าง แบบใบลา บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บริหารงานบุคลเทศบาล บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์   ประกาศหรือคำสั่ง การมอบอำนาจ  
แผนและงบประมาณ    
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผลประโยชน์ตอบแทน (โบนัส)
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  
พัสดุ พินัยกรรม
พ.ร.บ.เทศบาล    
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่    
มาตรฐานตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบล. มาตรฐานตำแหน่ง เทศบาล
มาตรฐานตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรฐานการจัดเก็บรายได้
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบ ระเบัยบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบคลังออนไลน์ เทศบาล    
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546
ลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง    
สวัสดิการด้านการศึกษา สัญญากู้ยืมเงิน (แบบ 2)
สาธารณภัย สัญญาจ้างเหมา
สวัสดิการรักษาพยาบาล สัญญาเช่าที่ดิน ( แบบ 2)
สาธารณสุข เทศบาล สัญญาเช่าบ้าน
    สัญญาเช่า (แบบ 3)
    สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
    สัญญาค้ำประกัน
    สัญญาเช่าห้องพัก
    สัญญาเช่า (แบบ 2)
    สัญญาเช่า (แบบ 1)
    สัญญาเช่าที่ดิน ( แบบ 1)
    สัญญากู้ยืมเงิน (แบบ 3)
    สัญญากู้ยืมเงิน (แบบ 1)
    สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับไข้หวัดนก หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรม
หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม    
ตัวอย่าง การเลื่อนระดับนักบริหารงาน อบต. (http://www.thailocalgov.com/ )
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบบ้านเพื่อประชาชน การจัดทำลานกีฬาอเนกประสงค์ระดับชุมชน-ตำบลขนาดและมาตรฐานสนามกีฬาประเภทต่างๆ   
   รัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐)
   รัฐธรรมนูญไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๔๙
   รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.๒๕๔๐
  แผนบริหารราชการแผ่นดิน ( พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑)   ส่วนที่ ๑ , ส่วนที่ ๒   (๑.๓ mb)
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
    แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  
    แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๕๐
  กรอกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์
    แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครสวรรค์ระยะห้าปี (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔)
   ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (๑๕.๔mb)
   ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
   หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
คู่มือการปฏิบัติงานตามแผนการกระจายอำนาจ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  การก่อสร้างและบำรุงทางและสะพาน
  การควบคุมอาคาร
  การสำรวจ ออกแบบและประมาณราคาสระเก็บน้ำ ขุดลอกหนองน้ำ บึงธรรมชาต
  การบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีต ทั้งสายหลัก สายรอง โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
  การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลแบบยั่งยืน
  การวางผังเมืองรวม
  การอนุญาตให้ปลูกสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำและการขุดลอกร่องน้ำขนาดเล็ก
  งานสถาปนิกผู้โดยสาร
  การควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
  งานวิศวกรรมจราจรทางบก
  แนวทางการจัดหาน้ำสะอาดในชุมชนและกระจายการพิจารณาการจัดสรรระบบประปาหมู่บ้าน
  ด้านการส่งเสริมและคุณภาพชีวิต
  งานสวัสดิการสังคม
  การปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๔๕
  การควบคุมหอพักเยาวชน ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.๒๕๐๗
  การถ่ายโอนภารกิจศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถานให้แก่ อปท
  การถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้ อปท
  แนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการถ่ายโอนภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรให้กับ อปท.
  การฝึกอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรม
  การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
  การออกใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ
  การปฏิบัติงาน ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
  งาน ชั่ง ตวง วัด
  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  การส่งเสริมการลงทุน
  การดำเนินงานและวิธีปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕
  ด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
  การดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
  การควบคุมไฟป่า
  การพัฒนาป่าชุมชน
  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า
  โครงการอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การดูแลและรักษาโบราณสถาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท.
  มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
  มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
  มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
  มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก
  มาตรฐานทางระบายน้ำ
  มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
  มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
  มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน
  มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
  มาตรฐานระบบน้ำสะอาด
  มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
  มาตรฐานการควบคุมอาคาร
  มาตรฐานการวางผังเมือง
  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอาย
  มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
   มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
  มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
กฏหมายและระเบียบ
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
  กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๑
การคลังท้องถิ่น
  คู่มือการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประเภทที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
  บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
การศึกษาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ระยะ ๓ ป
  สวัสดิการและความก้าวหน้าของข้าราชการครูถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองท้องถิ่น
 
menu_bas
163/111 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 086 - 5863390 , 053 - 414012 Fax. 053 - 215279
© 2004 ท้องถิ่นดอทคอม